T: +31 (0) 591-221683
M: +31 (0) 6-54391183
info@oostmakelaardij.nl

Verkoopvoorwaarden / Aandachtspunten

Zodra er overeenstemming is over de prijs, opleveringsdatum en andere voorwaarden zal door Oost Makelaardij een koopovereenkomst worden opgemaakt conform het model van de NVM, met de gebruikelijke voorwaarden, onder meer bevattende de navolgende clausules:

 • Waarborgsom: tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van kopende partij wordt door kopende partij binnen 1 week na het verstrijken van de datum van de ontbindende voorwaarde voor financiering, een waarborgsom groot 10% van de koopsom geldig tot een maand na de overeengekomen transportdatum in handen van de notaris gestort dan wel gesteld. In plaats van een waarborgsom kan kopende partij ook een schriftelijke bankgarantie doen stellen mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is en is afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling.
 • Financiering: de ontbindende voorwaarde voor financiering, voor zover deze overeen wordt gekomen, is geldig voor een periode van gemiddeld 4 weken na overeenstemming.
 • Notaris: volgens keuze van de koper, tenzij anders vermeld. Indien de koper geen keuze heeft gemaakt 5 dagen voor de datum die genoemd wordt voor het stellen van de bankgarantie of storten van de waarborgsom, zal de verkoper of diens makelaar een notaris aanwijzen.
 • Bouwtechnische keuring: koper wordt in de gelegenheid gesteld de woning voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, danwel de woning te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of grond op enige verontreiniging te laten onderzoeken.
 • Alle baten, lasten en verschuldigde canons waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van de kopende partij vanaf de datum van notarieel transport.
 • De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens het feitelijk, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.
 • Aan de bijgevoegde tekening(en) kan (kunnen) geen rechten worden ontleend.

Bedenktijd

Een consument die een woning koopt voor eigen gebruik, krijgt drie dagen bedenktijd. Daarin kan hij de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Hij krijgt zo de gelegenheid om deskundigen te raadplegen en om onder een overhaast gesloten koopovereenkomst uit te komen. De bedenktijd begint zodra de koper de getekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd begint om 00.00 uur op de dag na de overhandiging van de getekende akte (of kopie) aan de koper. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het precieze tijdstip waarop de koper het afschrift van de akte ontvangt, is dus niet van belang. Zolang geen koopakte is opgemaakt, is er geen rechtsgeldige verkoop. Dit betekent echter niet dat de verkoper na het bereiken van mondelinge overeenstemming met de koper, zich zonder meer mag terugtrekken. De verkoper is verplicht mee te werken aan het tot stand brengen van de koop door het opmaken van de daarvoor vereiste akte. Indien er een weekend in valt, wordt de termijn automatisch verlengd, zie onderstaand schema:

 

Kopie koopakte ter hand gesteld op: Bedenktijd eindigt op: Bedenktijd bedraagt:
Maandag Donderdag 3 kalenderdagen
Dinsdag Vrijdag 3 kalenderdagen
Woensdag Maandag 5 kalenderdagen
Donderdag Maandag 4 kalenderdagen
Vrijdag Dinsdag 4 kalenderdagen
Zaterdag Dinsdag 3 kalenderdagen
Zondag Woensdag 3 kalenderdagen

 

Omdat de algemene termijnenwet van toepassing is, kan de bedenktijd langer duren dan drie dagen. Op grond van deze wet wordt een termijn:

 • die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is;
 • zo nodig zoveel verlengd dat daarvan ten minste twee dagen deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Voor de berekening van de bedenktijd worden als algemeen erkende feestdagen aangemerkt of daarmee gelijkgesteld;

 • Nieuwjaarsdag.
 • Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag.
 • beide Kerstdagen.
 • Hemelvaartsdag.
 • Koninginnedag.
 • Bevrijdingsdag.
 • Goede Vrijdag.

 

Onderzoeksplicht koper

De informatie die is vermeld in een brochure is verkregen van de eigenaar/verkoper uit eigen waarnemingen ter plaatse en heeft de bedoeling om de koper zo goed mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende mededelingsplicht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust op de koper van een woning een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling of de woning de eigenschappen bezit die voldoen aan de bestemming die de koper ervoor heeft. Het verdient dan ook aanbeveling om een ter zake deskundige in te schakelen zoals een aankopend makelaar.

 

Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen

Aan elk onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen zijn verbonden. Deze worden aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het eigendomsbewijs, een kopie van het eigendomsbewijs is op te vragen via de makelaar.

 

Koopakte

Behoudens nadere afspraken gelden de standaardregels, zoals deze voorkomen in de modelkoopakte die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. De waarborgsom (of bankgarantie) is gebruikelijk 10% van de koopsom en wordt voldaan bij de notaris. Eventueel door koper te maken voorbehouden (zoals het verkrijgen van een woonvergunning, hypotheek, Nationale Hypotheek Garantie) worden alleen vermeld als deze in de onderhandeling zijn afgesproken.

Als aanvulling op artikel 16 koopakte eengezinswoning of artikel 19 koopakte appartement ontbindende voorwaarden geldt: Onder “goed gedocumenteerd” wordt verstaan dat koper minimaal van 2 banken c.q. erkende geldinstellingen afwijzingen dient te overleggen. In deze afwijzingsbrieven dient minimaal vermeld te staan de namen van de aanvragers, de reden van afwijzing en het aangevraagde hypotheekbedrag. Tevens is koper verplicht om kopieën af te geven van alle informatie en bescheiden welke hij in het kader van de hypotheekaanvraag aan de banken c.q. erkende geldinstellingen heeft verstrekt.

Asset 1
Gratis zoekopdracht

De mooiste woningen en het laatste aanbod ontvangen? Schrijf u gratis in!

Asset 3
Gratis waardebepaling

Benieuwd naar de waarde van uw woning? Maak vrijblijvend een afspraak!

Asset 4
Meer informatie?

Vul het contactformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op!

Beoordeling 9.4 gebaseerd op 38 individuele klant beoordelingen op Funda

COVID-19

Maatregelen van Oost Makelaardij in relatie tot het Coronavirus (COVID-19):
Ook ons kantoor neemt de verantwoordelijkheid, om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken. Neemt u even de tijd, om onderstaande informatie door te lezen. Wij vragen u vriendelijk, doch dringend onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

Bezichtigingen:

Gezien de richtlijnen van het kabinet, RIVM en de NVM kunnen er bezichtigingen plaats vinden. Houdt u daarbij de volgende voorwaarden in acht:

Als een bezichtiging oriënterend van aard is of als u bij voorbaat al twijfelt of een huis of appartement passend voor u is, dan zien wij graag dat u de afspraak afzegt.
Bent u verkouden, heeft u last van droge hoest, benauwdheid en/of heeft u koorts, heeft u recent contact gehad met een patiënt met het coronavirus of diens familie of bent u in een gebied geweest waar het coronavirus heerst, annuleer dan de afspraak! U wordt NIET toegelaten tot de woning of het appartement.
Wij schudden geen handen, maar zullen u hartelijk met een glimlach verwelkomen. Wij blijven gedurende de bezichtiging op gepaste afstand (minimaal 1,5 meter) en dragen een mondmasker.
Onze (assistent) makelaar bezichtigt met maximaal met 2 personen tegelijk. Wij verzoeken u dan ook, om geen kinderen, ouders en/of vrienden mee te nemen, omdat zij helaas niet toegelaten worden in de woning of het appartement.
Opvolgende kijkers laten we binnen, zodra de voorgaande kijkers zijn vertrokken.
Te koop staande objecten kunnen NIET op afstand/digitaal bezichtigd worden. Ook is het niet mogelijk, om een woning/appartement ongezien te kopen. U dient een object fysiek bekeken te hebben. 

Ons kantoor:

Ons kantoor is momenteel niet toegankelijk voor onaangekondigd bezoek. We zijn echter wel telefonisch en per e-mail bereikbaar.
In overleg kunnen er afspraken op kantoor plaats vinden.
Een afspraak kan alleen plaats vinden met maximaal 2 personen tegelijk samen met de (assistent) makelaar. Wij verzoeken u dan ook, om geen kinderen, ouders en/of vrienden mee te nemen, omdat zij helaas niet op ons kantoor zullen worden toegelaten.
Opvolgende afspraken laten we binnen, zodra de voorgaande zijn vertrokken.
Waar mogelijk zullen we zoveel mogelijk digitaal werken. Akten en opdrachten kunnen ook op afstand worden ondertekend. Alles overigens altijd in overleg.
Wij vertrouwen op uw medewerking en begrip!

Corona bestrijden kunnen we alleen samen!